İş ve Kariyer

Proje metni nasıl yazılır

Proje metni nasıl yazılır

Proje nedir; belirli bir konu veya amaç etrafında gerçekleştirilen tüm aksiyonların genel adıdır. Fırsat ve yeteneklerin nitel verilere dökülerek ulaşılmak istenen hedefe doğru ilerleme safhası anlamına gelmektedir.

Herhangi bir konu üzerinde yapılan çalışmalar ve sarf edilen emeklerin bir ürün halinde ortaya konulması olarak da tanımlanır. Bu tanımlar itibariyle proje kavramı; bir sorun veya amaç için belirli zaman aralıklarını içeren çalışmaların toplamı ve sonuç itibariyle ortaya bir sonuç çıkarma sanatı olarak da nitelendirilir. Bu sanat, bir fen bilgisi projesi olarak ortaya konulan teknolojik bir nesne veya sosyal bir proje konusu olarak toplumsal bir gelişmeyi içeren, araştırma ve geliştirme çalışması olan veya akademik ilerlemeyi sağlayan bir konu etrafında da şekillenebilir.

Proje Metni Nedir?

Proje metni; Proje yazarken literatürde yer alan çeşitli aşamaların doğru bir şekilde analiz edilmesi ve belirlenen konuya göre entegre bir şekilde oluşturulmasıdır. Bu durum itibariyle projenin türüne göre belirlenen taslaklara uygun bir şekilde hareket edilmelidir. Her proje türü birkaç farklı sayıda başlıklara sahip olabilir ancak temel düzeyde her projenin belirli başlıkları içeren taslakları vardır. Bu taslaklar, tamamen somut bir proje veya araştırma ve geliştirme projesi için de hemen hemen aynı gerekli adımları içermektedir. Sonuç olarak her projede, kabul aşamasında yer alan değerlendiricilere karşı temel argümanları içeren bir proje metni sunulması gereklidir.

Proje Metni Nasıl Yazılır?

Proje yazarken dikkat edilmesi gereken sekiz temel başlık vardır;
bu başlıklar; genel bilgiler, özet, özgün değer, amaç ve hedefler, yöntem, proje yönetimi, yaygın etki ve kaynakçadır.

Genel Bilgiler Bölümü

Projenin ilk kısmıdır. İlk olarak projenin adı belirlenir. Proje adı belirlenirken projenin yeterli kelime sayısına ulaşması ve doldurulması gereken diğer bölümler bakımından mantıklı ve sıralı olması gerekir. İlk etapta dikkat çekecek ve birçok unsuru kapsayacak bir başlık seçilmelidir. Diğer kısım ise kim tarafından ve kime yazıldığı açık bir şekilde belirli olan kısımdır. Bu kısma ek olarak eğer taslak metinde belirtilmesi istenilmiş ise projenin mali kısmının toplam tutarı da eklenilir. 

Özet Bölümü

Projenin genel hatlarını içeren bölümdür. Bu bölümde, diğer kısımlardan farklı hiçbir ifade yer almamalıdır. Özet bölümünde, diğer bölümlerde yer alan argümanların kısa cümlelerle aktarılması yer alır. Giriş gelişme ve sonuç paragraflarına özenle dikkat edilmelidir. Ayrıca Projenin genel bir çıkarımı olduğu için de en son olarak yazılmalıdır.

Özgün Değer

Başlangıç olarak konunun önemine dair istatistiksel bilgiler verilir veya bazı güncel gelişmeler yer alır. Bu bilgiler ışığında konunun önemi, araştırma önerisinin özgün ifadesi ve araştırma hipotezi kısımları yer alır. Projenin temel hatları bu kısımlarda açık bir şekilde ifade edilmelidir. Projenin diğer projelerden farklı olarak hangi konuyu yansıttığı ve hangi temel durumları içerdiğinden bahsedilmelidir. Projenin özgünlüğü, net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Paragraflar arasında güçlü bağlantılar kurulmalı ve çeşitli soruların cevaplarına çözüm arandığı ve aranacağı belirtilmelidir. Hedefler, mantık kuralları çerçevesinde aktarılmalı ve projenin kabul edilebilirliği, güçlü bir zemine oturtularak sağlanmalıdır. 

Amaç ve Hedefler 

Genel bilgiler, özet ve özgün değer bölümlerinin doğru bir şekilde tamamlanmasından sonra dördüncü olarak amaç ve hedefler bölümü gelir. Amaç kısmında, özgün değerden farklı olarak projenin sağlayacağı etki üzerinden hareketle amaç belirtilmelidir. Başlıkta geçen ifadenin altının doldurulması gerekmektedir ve ana hatlarının neler olduğu anlatılmalıdır. Projenin amacının çeşitli alanlardaki sonuçlarından da bahsedilmeli ve bu sonuçları temel amaca ek göstergeler olarak belirtilmelidir. Amaç kısmı incelendiğinde, projenin temel amacının belirtilen ek göstergeler ile beraber güçlü bir çizgide olduğu izlenimi anlaşılmalıdır. Hedefler kısmında ise birden fazla soruna getirilen ve getirilecek olan seçeneklere yer verilmelidir. Bu seçenekleri açıklarken temel hedeflerden sapmayacak şekilde yol alınmalıdır. Hedefler arasında bağlantı kurulmalı ve sıralı bir şekilde sonuca ulaşılacağı belirtilmelidir. 

Yöntem Bölümü

Projenin hedeflerine paralel olarak yapılması planlanan metotlar yer alır. Bu metotlar; anket, yüz yüze görüşme ve bilgi alma, ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşme, belirlenen kişi ve kişilerle röportaj yapma veya proje kapsamında belirlenen alternatif malzemelerin kullanımı gibi yöntemleri içermektedir. Bu yöntemlerin kullanımı ile alakalı gerekli bilgilerin açıkça verilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında seçilen metotların projeye uygunluğunun kanıtlanabilir olması da şarttır. Çünkü yöntem bölümü, projenin ilerleme safhalarını oluşturan bölümdür ve projenin gövdesi olarak nitelendirilir. 

Proje Yönetimi

Projenin kim veya kimler tarafından ne kadar sürede yapılacağı aktarılmaktadır. Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri, iş zaman çizelgeleri ve proje başarısındaki yüzdelik dilimler bu bölümde yer almaktadır. Ayrıca projenin risk yönetimi de önemli bir kısım olarak proje yönetimi bölümüne aittir. Risk yönetiminde, projenin yürütülmesi esnasında oluşabilecek teknik veya reel aksaklıkların hızlı bir şekilde çözülebileceğinin ispatları yer alır. Bu ispatlar, gerçekçi bir şekilde yansıtılmalıdır. Bunun sağlanması ile projenin B planının oluşturulduğu ve gerekli hazırlıkların yapıldığı izlenimi sağlanır. Ek bir parantez olarak araştırma olanakları tablosu da eklenebilir. Projenin detaylı bir şekilde hazırlanması olarak düşünüldüğünde bu kısım, ek olarak kullanılması veya tedarik edilmesi istenilen çeşitli araç, gereç ve ekipmanların proje kapsamında kullanma amacını içermektedir. 

Yaygın Etki

Bilimsel ve akademik; ekonomik, ticari ve sosyal; araştırma, geliştirme ve yeni projelere referans gösterilmesi gibi yaygın etki türlerinden bahsedilmelidir. Bu başlıklar altında, projeden beklenen çıktıların sonuç ve etki düzeylerinde yer alan faydalarından bahsedilmelidir. Projenin sınırları etrafında bu faydalar yazılmalı ve projeyle alakalı olmayan sonuçlardan bahsedilmemelidir. 

Kaynakça

Sekizinci ve son olarak kaynakça bölümü gelir. Bu bölümde, proje kapsamında yapılan literatür çalışmalarında ulaşılan makale, kitap ve dergi gibi kaynaklardan bahsedilmelidir. Bu kaynakları belirtirken kaynakça kurallarına uygun bir şekilde yazar ismi, kaynağın başlığı, sayfa numarası ve basım tarihi gibi bilgilerden bahsedilmelidir. 

Sonuç

Sonuç olarak proje kavramı, tanım itibariyle çeşitli argümanlardan oluşmakta ve bu argümanların doğru bir şekilde analizi ve yazıya dökülmesi ile gerçekleşmektedir. Bunun sağlanması ile yukarıda bahsedilen genellikle sekiz bölümden oluşan kapsamlı bir hedefi içermektedir. Bu hedefin sağlanması için de proje yazma unsurlarına dikkat edilmeli bu doğrultuda bir proje yazılmalıdır. 

Tüm Yazılar İçin Tıklayın